Husordensregler

Husordensregler for Haukåsen Sameie 1

med de siste endringer fra årsmøtet 2017

§1. Ved bruk av fellesvaskeriet skal man skrive seg på listen som er utlagt der. Vaskeriet og utstyret skal ikke benyttes lenger enn 5 timer pr. gang. Ved vask og tørking av tøy skal det benyttes polletter på vaskemaskiner, tørketrommel og varmevifter. Polletter kan kjøpes hos vaktmester én gang pr. måned, se oppslag i oppgangen. Etter bruk skal vaskeriet ryddes og gulvene vaskes. Det kvitteres for dette på egen liste. Meld fra til vaktmester eller blokkontakt ved feil på maskiner og utstyr.

§2. Tøy, sengetøy, matter, gulvtepper og lignende skal ikke henges til lufting eller tørk over verandarekkverket eller ut av vinduene. Det skal heller ikke bankes eller ristes sengetøy, tepper etc på balkongen eller ut av vinduene fordi støv og smuss sjenerer naboleiligheter.

§3. Følgende regler gjelder for bruk av balkongene:
A: På balkongene skal det ikke plasseres gjenstander som kan virke skjemmende og/ eller være til sjenanse for naboene. Med andre ord: Balkongen skal ikke benyttes som «kjellerbod» for oppbevaring av møbler, utstyr, oppussingsavfall eller annet som ikke naturlig hører hjemme der.
B: Det er ikke tillatt å skru fast parabolantenne eller feste denne på veggen, verken inne på balkongen eller på fasaden utenfor. Det er heller ikke tillatt å feste parabolantenne til balkongrekkverket på noen som helst måte. Dersom noen likevel trenger parabolantenne, kan den settes på et løst stativ på balkonggulvet, men slik at øvre del av parabolantennen ikke stikker høyere opp enn balkongrekkverket.
C: Beboerne skal vise hensyn med støy, røyking og annet ved opphold på balkongen. Særlig viktig er dette i tiden mellom kl. 23:00–07:00
D: Snorer for tørking av tøy skal ikke strekkes mellom balkongveggene. Tøy kan likevel tørkes på tørkestativ som plasseres slik at det er minimalt synlig fra utsiden.
E: Balkonggulvet kan vaskes men ikke spyles. Avløpet er beregnet kun på regnvann. Gulvet må til enhver tid holdes rent for snø og is.
F: Blomsterkasser skal plasseres på innsiden av rekkverket og på den måte som er fastsatt av styret.
G: Det er ikke tillatt å grille på balkongen.

§4. Ved bruk av søppelbrønnene skal instruks om søppelsortering som er påført hver sjakt, og de regler som til enhver tid er fastsatt av Oslo Kommune, følges. Søppelposene skal knytes godt før de kastes. Søppelsjaktene i oppgangene er stengt og skal ikke under noen omstendighet benyttes.

§5. Inngangs- og oppgangspartiet, kjellertrappen samt kjellergang skal ikke benyttes til hensetting av privat utstyr. Dette innebærer for eksempel at sko, skostativ og søppelposer ikke skal plasseres ved inngangsdøren til leiligheten. Barnevogner og sykler kan settes i bodene ved siden av ytterdøren (det tidligere søppelrommet). Barnevogner har her prioritet.

§6. Oppdages det skader, feil eller mangel på sameiets eiendom, skal det straks meldes fra om dette til styret eller vaktmester.

§7. Oppdages det veggdyr, sopp eller andre vesentlige skader i en leilighet som kan medføre skade på sameiets eiendom, skal beboeren straks melde fra til styret. Beboeren skal så snart som mulig sørge for å utbedre forholdet.

§8. Det er tillatt å ha kjæledyr i sameiet forutsatt at Regler for husdyrhold etterfølges. Se egne regler for husdyrhold.

§9. Røyking eller bruk av åpen flamme er forbudt i kjeller. Elektrisk lys skal slukkes og dørene låses når kjeller forlates.

§10. Alle ytterdører skal holdes låst når de ikke er i bruk.

§ 11 Ballspill på sameiets områder skal foregå på grusbanen ved lekeplassen. Støyende uteaktiviteter som er til sjenanse for beboere er ikke tillatt etter kl 21:00.

§ 12 Håndverksarbeider og andre aktiviteter som medfører vesentlig støy er ikke tillatt før kl 07:00 og etter kl 20:00 på hverdager, og før kl 10:00 og etter kl 18:00 på lørdager. På søndager og helligdager er aktivitet som medfører vesentlig støy forbudt. Ved bruk av musikkanlegg, TV og radio skal det tas hensyn slik at ikke naboer sjeneres. Banking i vegger, radiatorer o.l for å påkalle en støyende nabos oppmerksomhet er forbudt.

§ 13 Ved selskapligheter som forventes å kunne medføre noe støy, skal nabovarsel sendes ut. Etter klokken 23:00 skal det utvises ekstra hensyn slik at støy ikke plager naboer.

§ 14 Beboerne sørger selv for snømåking og stell av området ved inngangspartiet.

§ 15 Kjøring og parkering av biler på stikkveiene foran blokkene skal begrenses til kun nødvendig av og pålessing foran inngangen. Grøntområdene og stikkveiene skal ikke benyttes til parkering eller vask av biler.

§ 16. Sameiets biloppstillingsplasser skal bare benyttes av beboere i Haukåsen Sameie samt deres gjester. Biloppstillingsplassene er kun beregnet på personbiler. Det kreves godkjent parkeringsoblat eller gjesteparkeringskort for å parkere på sameiets område. Det kan utstedes maksimalt to parkeringsoblater pr seksjon. Gjesteparkeringskort gjelder for inntil 3 dager ad gangen, eller for den tid som innvilges av styremedlem eller vaktmester. Uregisterte kjøretøyer skal ikke hensettes på biloppstillingsplassene. Kjøretøyer som i lengre tid ikke benyttes, parkeres på nedre oppstillingsplass mellom garasjehuset og gangveien. Det er ikke tillatt å parkere tilhenger, campingvogn etc på sameiets biloppstillingsplasser lenger enn 3 dager. Dersom reglene ikke overholdes kan vaktmester eller styremedlemmer begjære kjøretøyer, tilhengere o.l. fjernet for eiers regning.

§ 17 Det er ikke tillatt å perforere den ytre aluminiumskledningen på vinduene. Dette gjelder både karm og ramme. Skal det monteres ytre solskjerming på vinduene, må forbudet mot slik perforering følges. Elektrisk kabel eller andre innretninger til ytre solskjerming skal føres gjennom fugen mellom betongvegg og ramme, og ikke gjennom ramme eller vinduskarm. De ytre installasjonene skal festes til betongvegg eller tegl – ikke til vinduskarm eller -ramme. På balkonger og vinduer skal det bare brukes det fabrikat og de farger på solskjerming som er anvist av styret eller sameiermøtet. Sameierne plikter å kontakte styret for korrekt informasjon om dette, dersom de bestiller solskjerming til balkonger eller vinduer på egen hånd. Styret kan forlange andre typer installasjoner fjernet. Sameierne plikter å holde ytre solskjerming både på balkong og vinduer i forskriftsmessig stand.

§ 18 Klager på andre beboere for brudd på husordensreglene skal som regel først tas opp med vedkommende som bryter husordensreglene. Hjelper ikke dette, skal skriftlig klage rettes til styret. Etter 3 klager på samme beboer(e) vil styret med visning til §§ 26 og 27 i Lov om eierseksjoner vurdere fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven, eventuelt pålegg om salg.

——————————————————————————————————————-